Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak Skupiny firem Bergler GmBH – skupina CZ, zahrnující :

- RESUR spol. s r.o

- Recont spol s r.o. (dále jen Recont) 

- Recont-kovo s.r.o. (dále jen Recont-kovo)

(dále jen „Společnost“) používá a chrání veškeré informace, které jsou jím shromažďovány.

Poučení správce o právech subjektu údajů podle §12 a 21 ZOOÚ.

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou / právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí nařízení GDPR (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně 10 let po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů:

• Plnění smlouvy a poskytování služeb;
• Zajištění provozních činností;
• Účetní a daňové účely;
• Vymáhání pohledávek;
• Splnění právní povinnosti;
• Vedení evidencí vyplývajících z právních a smluvních podmínek
• Ochrana majetku a odpadů
• Součinnost s orgány státní správy a jinými oprávněnými osobami

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

• identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti.
• adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, případně místo podnikání, telefon, emailová adresa, RZ vozidla přivážejícího odpad, nebo druhotné suroviny;
• další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, a případně další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

 

Zdroje osobních údajů:

Společnost získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Společnost vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné a kdy je naopak dobrovolné.

Společnost dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.


Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, zejména orgány státní správy v rámci plnění právní povinnosti – zejména zákon o odpadech a o obalech. 

Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (daňová správa, sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny apod.) 


Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, zdarma, či za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

• požádat Společnost o vysvětlení;
• požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Společnost vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.